Katalog Produktów

Informacja o sklepie

Akwa-Terma Sp. z o.o.
52-019 Wrocław. 
ul. Brochowska 5
NIP: 899-000-67-20

Regon: 930102605

Tel.: 71/70 72 289

sklep@akwa-terma.com.pl

Regulamin Sprzedaży

Sprzedający – Akwa-Terma Sp. z o.o. zwany dalej „Sprzedającym”.

 

Postanowienia ogólne

Akwa-Terma Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu wpisaną do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 0000901461 z siedzibą: we Wrocławiu, ul. Brochowska 5

52-019 Wrocław, NIP 899-000-67-20 prowadzi sprzedaż hurtową produktów stanowiących jej ofertę handlową za pośrednictwem sklepu internetowego w oparciu o niniejszy Regulamin.

Publikowany na stronie sklepu Regulamin jest integralną częścią umowy sprzedaży.

 

Definicje

 1. Regulamin - niniejszy regulamin. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).
 2. Sprzedający – firma Akwa-Terma Sp. z o.o.  z siedzibą w Wrocławiu.
 3. Przedmiot transakcji - produkty wymienione i opisane na stronie sklepu sklep.akwa-terma.com.pl.
 4. Produkt - rzecz ruchoma, której dotyczy transakcja sprzedaży.
 5. Umowa Sprzedaży - umowa sprzedaży Produktów w rozumieniu ustawy Kodeks Cywilny, zawierana pomiędzy Sprzedającym a Klientem, z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość.
 6. Strona - Sprzedawca i Kupujący.
 7. Zamówienie - oświadczenie woli Kupującego określające w sposób jednoznaczny rodzaj i ilość Produktów, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży na odległość za pośrednictwem Sklepu Internetowego Sprzedającego.

 

Zasady ogólne

 1. Wszystkie produkty oferowane w sklepie sklep.akwa-terma.com.pl są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych, chyba że opis produktu wskazuje inaczej.
 2. Pomimo dołożenia wszelkich starań sprzedający Akwa-Terma Sp. z o.o.  nie gwarantuje, że publikowane dane techniczne oferowanych produktów nie zawierają uchybień lub błędów. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości prosimy, przed ostatecznym złożeniem zamówienia o kontakt ze Sprzedawcą. Wszelkie pytania prosimy zadawać przed ostatecznym złożeniem zamówienia.
 3. Wykorzystywana przez Sprzedającego dokumentacja fotograficzna produktów to ilustracje poglądowe, które mogą czasami różnić się od rzeczywistego wyglądu przedmiotu. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości, wszelkie pytania prosimy zadawać przed ostatecznym złożeniem zamówienia.
 4. Informacje znajdujące się przy danym produkcie, takie jak cena, opis towaru, jego cechy są wiążące w momencie złożenia zamówienia.
 5. Zamieszczone na stronie sklepu zdjęcia i opisy towarów z oznaczaniem ceny nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

 

Zamówienie

  1. Wszystkie ceny publikowane na stronie Sprzedającego w sklepie internetowym są cenami brutto podanymi w złotych polskich i zawierają podatek VAT. Podane ceny nie obejmują kosztów wysyłki.
  2. Zamówienia składane poprzez stronę internetową sklep.akwa-terma.com.pl można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu poprzez wypełnienie formularza zamówienia na stronie sklepu.
  3. W Formularzu Zamówienia, Kupujący wskazuje:
 • swoje imię, nazwisko, telefon kontaktowy,
 • zamawiane produkty,
 • adres, na jaki przedmiot zamówienia ma być dostarczony oraz/lub dane niezbędne do wystawienia faktury,
 • adres e-mail na jaki ma być przesłane potwierdzenie złożenia zamówienia.
Zamówienie jest skuteczne, jeśli Kupujący prawidłowo wypełni formularz zamówienia publikowany na stronie sklepu sklep.akwa-terma.com.pl oraz potwierdzi zamówienie opcją zamów. Warunkiem realizacji zamówienia jest podanie przez Kupującego niezbędnych danych pozwalających na jego identyfikację oraz szczegółowe dane odbiorcy towaru. W wypadku gdy podane dane nie są kompletne, Sprzedający skontaktuje się z Kupującym. Jeśli kontakt z Kupującym nie będzie możliwy, Sprzedający ma prawo do anulowania Zamówienia. Kupujący wyraża zgodę na wystawianie i przesyłanie drogą elektroniczną, na wskazany przez siebie adres e-mail, elektronicznego obrazu dokumentów rozliczeniowych, w szczególności takich jak: faktury VAT z załącznikami, faktury VAT korygujące z załącznikami i formularzy. Niniejsza zgoda uprawnia Sprzedającego również do wystawiania i przesyłania faktur VAT w formie elektronicznej, zgodnie z rozporządzeniem ministra finansów z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie przesyłania faktur w formie elektronicznej, zasad ich przechowywania oraz trybu udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej. Po złożeniu przez Kupującego skutecznego zamówienia, otrzyma on odpowiedź ze sklepu potwierdzającą przyjęcie zamówienia. W przypadku braku możliwości realizacji zamówienia, Sklep poinformuje Kupującego o zaistniałej sytuacji wysyłając wiadomość na wskazany przez Kupującego adres e-mail. W przypadku, gdy realizacja części zamówienia nie będzie możliwa, Sklep może zaproponować Kupującemu:
 • anulowanie całości zamówienia (w przypadku wyboru tej opcji przez Kupującego Sklep będzie zwolniony z obowiązku realizacji zamówienia),
 • anulowanie zamówienia w części, w której realizacja nie jest możliwa w wyznaczonym terminie (w przypadku wyboru tej opcji przez Kupującego zamówienie zostanie zrealizowane w części, przy czym Sklep będzie zwolniony z obowiązku jego realizacji w pozostałym zakresie),
 • podział zamówienia i wyznaczenie nowego terminu realizacji w odniesieniu do tej części zamówienia, której realizacja nie jest możliwa w pierwotnie wyznaczonym terminie (w przypadku wyboru tej opcji przez Kupującego wysłanie składających się na zamówienie produktów zostanie dokonane w kilku odrębnych przesyłkach, zaś Kupujący nie będzie ponosił dodatkowych kosztów związanych z podziałem zamówienia na kilka wysyłek).

 1. Sprzedający ma prawo odmówić przyjęcia zamówienia z jakiegokolwiek powodu w tym niedostępności towaru lub zażądać stosownej przedpłaty w sytuacji kiedy zamówienie budzi uzasadnione wątpliwości co do prawidłowości, prawdziwości lub rzetelności podanych danych.

 

Zawarcie umowy

 1. Do zawarcia umowy sprzedaży dochodzi w momencie akceptacji przez Sprzedającego złożonego zamówienia przez złożenie oświadczenie woli wyrażonego w formie elektronicznej, co odbywa się przez wprowadzenie wiadomości do środka komunikacji elektronicznej tj. przez wysłanie wiadomości elektronicznej e-mail z potwierdzeniem przyjęcia oferty Kupującego o nazwie „Potwierdzenie Zamówienia”.
 2. Potwierdzenie zamówienia uznaje się za skuteczne po wysłaniu go przez Sprzedającego i przekazaniu go do systemu e-mail Kupującego w sposób umożliwiający jego odczytanie.
 3. Do momentu zaakceptowania przez Sprzedającego zamówienia Kupującego Sprzedający zastrzega sobie prawo do odmowy jego realizacji, a Kupujący ma prawo anulować złożoną ofertę.
 4. Za datę zawarcia umowy przyjmuje się datę wysłania wiadomości elektronicznej zawierającej potwierdzenie zamówienia.

 

Płatności

 1. Przyjmuje się następujące formy płatności:
 • Przelew – przelew dokonywany na rachunek bankowy Sprzedawcy,
 • Pobranie – płatność dokonywana gotówką przy odbiorze towaru.
 • Płatność Elektroniczna - płatność poprzez zewnętrzny system płatności PayU, obsługiwany przez firmę PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu.
W przypadku niektórych rodzajów asortymentu Sprzedający zastrzega sobie prawo do ograniczenia sposobu płatności poprzez wyłączenie wybranych opcji płatności na stronie zamówienia.

 

Wysyłki

 1. Towar wysyłany jest pod adres wskazany w formularzu zamówienia. Sprzedający poinformuje Klienta niezwłocznie o nieprawidłowo wypełnionym formularzu zamówienia, który uniemożliwia dokonanie wysyłki lub może ją opóźnić.
 2. Towar jest dostarczany za pośrednictwem firmy kurierskiej DHL.
 3. Zamówienia realizowane drogą e-mail (poczta elektroniczna) będą wysyłane po uprzednim potwierdzeniu i podaniu adresu odbioru.
 4. Przesyłki wysyłane są do godziny 11:00 każdego dnia roboczego. Zamówienia złożone po tym terminie nadawane są następnego dnia roboczego.
 5. Przesyłki dostarczane są w czasie do 2-3 dni roboczych, do godziny 17:00. W przypadku przedłużania się czasu dostawy, prosimy kontaktować się z firmą Akwa-Terma Sp. z o.o.  z siedzibą we Wrocławiu ul. Piękna 74, 50-506 Wrocław, NIP 899-000-67-20 w celu uzyskania numeru przesyłki i ustalenia numeru kuriera.
 6. Zamówienia wysyłane są w formie - płatne przy odbiorze, płatne przed wysyłką.
 7. W przypadku płatności dokonywanej w formie przelewu bankowego realizacja zamówienia nastąpi po przesłaniu Klientowi Potwierdzenia Zmówienia oraz po wpłynięciu środków na rachunek bankowy Sprzedawcy. Przy wyborze opcji płatności „przelew" lub „płatność kartą lub przelewem online" do czasu podanego na stronach serwisu należy doliczyć czas zaksięgowania środków na rachunku bankowym sklepu (zwykle 1-2 dni robocze);
 8. Kupującego obciążają koszty dostawy (wysyłki) określone w cenniku transportu. Wysokość opłat uzależniona jest od rodzaju transportu oraz sposobu płatności. Kupujący jest informowany każdorazowo o całkowitych kosztach dostawy w formularzu zamówienia.
 9. W przypadku płatności dokonywanej poprzez zewnętrzny system płatności PayU realizacja zamówienia nastąpi po przesłaniu Klientowi potwierdzenia zamówienia oraz po otrzymaniu przez Sprzedawcę informacji z systemu PayU o dokonanej przez Klienta płatności.
 10. Wszelkie szczegółowe regulacje związane z przesyłką określone są w regulaminach firmy kurierskiej DHL Parcel (Poland) Sp. z o.o.

 

Odbiór towaru

 1. Dostawy są realizowane na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
 2. Przed odebraniem przesyłki od kuriera należy sprawdzić, czy opakowanie nie uległo uszkodzeniu podczas wykonywania transportu. W szczególności należy zwrócić uwagę na integralność opakowania i jego nienaruszony stan. W przypadku, gdy opakowanie przesyłki nosi znamiona uszkodzenia lub nieuprawnionej ingerencji, należy nie przyjmować przesyłki i w obecności kuriera sporządzić protokół reklamacji oraz skontaktować się jak najszybciej w tej sprawie ze Sprzedawcą.
 3. Warunkiem rozpatrzenia reklamacji ilościowej bądź jakościowej jest spisanie w obecności pracownika firmy kurierskiej "Protokołu Reklamacji" zawierającego uwagi dotyczące ujawnionych rozbieżności. Złożony podpis jako pokwitowanie w razie wątpliwości poczytywany będzie, jako potwierdzenie zgodności zamówienia z zawartością przesyłki.
 4. Odpowiedzialność od momentu przekazania paczki ponosi kurier.
 5. Odbiór przesyłki i zapłata muszą być potwierdzone pisemnym pokwitowaniem. Z chwilą pokwitowania na Klienta przechodzą wszelkie ryzyka związane z jego posiadaniem i użytkowaniem, a w szczególności ryzyko utraty lub uszkodzenia.

 

Odstąpienie od umowy zawartej na odległość

 1. Klient ma prawo odstąpić od umowy sprzedaży w ciągu 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Odstąpienie od umowy wymaga złożenia stosownego oświadczenia złożonego wobec Sprzedającego wysłanego pocztą elektroniczną na adres e-mail: sklep@akwa-terma.com.pl. W tym zakresie Klient może skorzystać z wzoru formularza publikowanego na stronie Sprzedającego,(do pobrania tutaj) jednak nie jest to obowiązkowe. Termin czternastodniowy, w którym Konsument może odstąpić od Umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie Usługi drogą elektroniczną, liczy się od dnia wydania Produktu w przypadku Umowy sprzedaży, a gdy umowa dotyczy świadczenia Usługi drogą elektroniczną - od dnia jej zawarcia.
 2. W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zostaną zwrócone Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez sklep), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie wskazaliście Państwo na inny sposób zwrotu środków pieniężnych.
 3. Sprzedawcy przysługuje prawo wstrzymania się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania produktu lub do czasu dostarczenia wiarygodnego dowodu jego odesłania.
 4. Produkt należy odesłać lub przekazać Sprzedawcy niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż w terminie 14 dni od dnia złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
 5. Zwrócony towar powinien być w stanie nienaruszonym, w tym powinien być kompletny, w szczególności nie nosić znamion ingerencji poprzez zerwanie zabezpieczeń w postaci laków, znaków graficznych lub plomb, być w opakowaniu, nie może też nosić śladów eksploatacji, a Kupujący w tym przypadku winien postępować z towarem mając na uwadze możliwość jego ewentualnego zwrotu, pod rygorem nieuwzględnienia zwrotu.
 6. Opisane powyżej prawo odstąpienia dotyczy sprzedaży konsumenckiej, a więc stosuje się wyłącznie do sprzedaży osobie fizycznej, która dokonuje zakupu w celu niezwiązanym z działalnością zawodową lub gospodarczą.
 7. Prawo odstąpienia od umowy bez podania przyczyny nie przysługuje Konsumentowi w wypadkach:
 • o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
 • w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
 • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
 • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
 • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
 • w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
 • w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;
 • w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;
 • w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
 • o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
 • zawartej w drodze aukcji publicznej;
 • o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;
 • o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.
Kupujący nieposiadający statusu Konsumenta nie ma uprawnienia do odstąpienia od umowy, o którym mowa w niniejszym Regulaminie. Wobec takich Kupujących zasady i terminy odstąpienia od umowy regulują przepisy Kodeksu cywilnego.

 

Reklamacje

 1. Sprzedawca odpowiada wobec Kupującego na zasadach określonych w ustawie Kodeks Cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. nr 16, poz. 93 ze zm.) oraz w innych powszechnie obowiązujących przepisach prawa.
 2. Gdy zakupiony przez Klienta towar jest niezgodny z umową lub posiada wady należy o tym fakcie zawiadomić Sprzedawcę oraz w razie potrzeby dostarczyć reklamowany towar do Sprzedawcy na adres: Akwa-Terma Sp. z o.o. , 52-019 Wrocławul. Brochowska 5

  .
 3. Zaleca się złożenie reklamacji pisemnie za pomocą wiadomości e-mail na adres: sklep@akwa-terma.com.pl.
 4. Rozpatrzenie reklamacji następuje niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni.
 5. Odpowiedź w sprawie reklamacji zostanie wysyłana na podany przez Klienta adres e-mail lub w inny wskazany przez Klienta sposób.
 6. Sprzedawca informuje, że w przypadku Produktów objętych także gwarancją uprawnienia z tego tytułu należy wykonywać zgodnie z warunkami zamieszczonymi w karcie gwarancyjnej. Gwarancja na sprzedany Produkt nie wyłącza, nie ogranicza, ani nie zawiesza uprawnień Klienta z tytułu odpowiedzialności Sprzedawcy w zakresie określonym ustawą kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. nr 16, poz. 93 ze zm.)
 7. Reklamacje związane ze świadczeniem usług drogą elektroniczną za pośrednictwem Sklepu internetowego należy składać na adres mailowy: sklep@akwa-terma.com.pl, bądź listownie na adres firmy: Akwa-Terma Sp. z o.o. , 50-506 Wrocław, ul. Piękna 74.
 8. Rozpatrzenie reklamacji związanej z świadczeniem usług drogą elektroniczną następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni roboczych.
 9. Odpowiedź w sprawie reklamacji jest wysyłana na adres e-mail Klienta lub w inny podany przez Klienta sposób.

 

Gwarancja

 1. Sprzedawane produkty posiadają gwarancję producenta, obowiązującą na terenie Rzeczpospolitej. Szczegółowe warunki realizacji gwarancji są określone w druku gwarancji wystawionej przez gwaranta, którym jest producent. Większość produktów posiada gwarancje realizowane bezpośrednio przez punkty serwisowe producentów lub przez Sprzedającego w przypadkach wskazanych w dokumencie gwarancji. Dokładne adresy punktów serwisowych znajdują się na kartach gwarancyjnych dołączanych do produktów oraz na stronach internetowych producentów.
 2. Każdy produkt zawiera instrukcję w języku polskim. Używanie produktu niezgodnie z instrukcją, jego przeznaczeniem, w przypadku uszkodzeń powstałych z winy Klienta powoduje, że reklamacji nie uwzględnia się.

 

Reklamacje z tytułu rękojmi

 1. Sprzedający odpowiada za wadę fizyczną lub prawną produktu na podstawie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku sprzedaży niebędącej sprzedażą konsumencką, wyłącza się przepisy o rękojmi zawarte w Kodeksie Cywilnym.
 2. Reklamacje z tytułu rękojmi można złożyć w formie elektronicznej na adres e-mail: sklep@akwa-terma.com.pl lub w formie pisemnej na adres Sprzedającego: Akwa-Terma Sp. z o.o.52-019 Wrocław

  ul. Brochowska 5

 3. Reklamowany z tytułu rękojmi towar można wysłać na koszt Sprzedającego, na adres Sprzedającego: Akwa-Terma Sp. z o.o.  52-019 Wrocławul. Brochowska 5.
 4. Sprzedający rozpoznaje reklamację z tytułu rękojmi w terminie 14 dni od daty otrzymania zawiadomienia.

 

Polityka prywatności

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Spółka Akwa-Terma  Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu52-019 Wrocławul. Brochowska 5, wpisana do rejestru przedsiębiorców pod nr KRS 0000901461, Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy KRS nr NIP: 899-000-67-20 tel. 71 707-22-89 e-mail: sklep@akwa-terma.com.pl.
 2. Państwa dane przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a, b, c i f Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób przy fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), w celach realizacji umów sprzedaży, w celu mailowego przesyłania informacji handlowych w rozumieniu ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, realizacji prawnie uzasadnionych interesów oraz wypełniania ciążących na Sprzedającym obowiązków prawnych.
 3. Przetwarzanie danych odbywać będzie się tak długo, jak jest to konieczne do realizacji wymienionych celów. Informujemy, że przysługuje Państwu prawo do:
  • żądania od administratora dostępu do dotyczących Państwa danych osobowych;
  • żądania sprostowania Państwa danych osobowych;
  • żądania usunięcia Państwa danych;
  • żądania ograniczenia przetwarzania tych danych;
  • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych;
  • żądania przeniesienia danych;
  • cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie (przy czym cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody udzielonej przed jej cofnięciem);
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 4. Państwa dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom trzecim, świadczącym usługi dla i w imieniu Spółki Akwa-Terma Sp. z o.o.  - w szczególności usługi księgowo-rozliczeniowe, doradcze, prawnicze, przewozowe tj. firmy kurierskie - na podstawie stosownych upoważnień.
 5. Odbiorcą Państwa danych osobowych są nasi pracownicy posiadający do tego stosowne upoważnienia.
 6. Państwa dane osobowe są przetwarzane ręcznie oraz automatycznie również w celach statystycznych. Administrator bazy danych dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.
 7. Podanie przez Państwa danych osobowych jest w pełni dobrowolne, ale podanie niektórych z nich jest wymagane przy realizacji umów sprzedaży.
 8. W kwestiach dotyczących realizacji Państwa praw, zgłoszenia sprostowania danych lub usunięcia danych, prosimy o kontakt pod adres: Akwa-Terma Sp. z o.o.  z siedzibą we Wrocławiu 52-019 Wrocław

  ul. Brochowska 5 lub adres e-mail: sklep@akwa-terma.com.pl.

 

Postanowienia końcowe

 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827) oraz Kodeksu Cywilnego.
 2. W wyniku złożenia zamówienia Akwa-Terma Sp. z o.o.  uprawniona jest do przetwarzania danych osobowych w ramach prowadzonej działalności gospodarczej z zachowaniem wymogów bezpieczeństwa danych określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002r. Nr 101, poz. 926 ze zmianami).
 3. Sprzedający Akwa-Terma Sp. z o.o. nie udostępnia danych osobowych Klientów podmiotom trzecim w celach ich przetwarzania i wykorzystywania na potrzeby marketingu.
 4. Właściwym sądem do rozstrzygania sporów powstałych na tle działalności prowadzonej przez Akwa-Terma Sp. z o.o.  jest sąd właściwy na zasadach ogólnych.
 5. W sprawach nieuregulowanych powyższym Regulaminem mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.
 6. Sprzedający zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian do niniejszego Regulaminu z zastrzeżeniem, że do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w chwili złożenia zamówienia przez Klienta.